rabbitmq集群搭建(多机器)

发表于 LINUX 分类,标签:

https://packagecloud.io/rabbitmq/rabbitmq-server/packages/el/7/rabbitmq-server-3.7.24-1.el7.noarch.rpm

https://packagecloud.io/rabbitmq/erlang/packages/el/7/erlang-22.3-1.el7.x86_64.rpm

https://www.rabbitmq.com/which-erlang.html

rabbitmq多机集群安装方法


准备三台机器

192.168.1.101    LinuxNB1

192.168.1.102    LinuxNB2

192.168.1.103    LinuxNB3


1、在每台机器上都安装

yum -y install rabbitmq-server2 读取LinuxNB1节点的cookie, 并复制到LinuxNB2和LinuxNB3节点(节点之间通过cookie确定相互是否可通信)。 
cookie存放在/var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie或者$HOME/.erlang.cookie中。


3、三台机器都启动(先做第2步骤)

rabbitmq-server -detached(systemctl start rabbitmq-server)


停止命令

rabbitmqctl -n rabbit1 stop

rabbitmqctl -n rabbit2 stop

rabbitmqctl -n rabbit3 stop


4 查看各节点的状态: rabbitmqctl status, rabbitmqctl cluster_status


5. 修改3台主机的hosts信息,添加如下内容

192.168.1.101    LinuxNB1

192.168.1.102    LinuxNB2

192.168.1.103    LinuxNB36、第一台机起(其实这个步骤可以省略)

rabbitmqctl stop_app

rabbitmqctl reset

rabbitmqctl start_app


第二台机起

rabbitmqctl stop_app

rabbitmqctl reset

rabbitmqctl join_cluster rabbit@LinuxNB1

rabbitmqctl start_app


第三台机起

rabbitmqctl stop_app

rabbitmqctl reset

rabbitmqctl join_cluster rabbit@LinuxNB1

rabbitmqctl start_app


在任意一台服务器上执行如下命令,查看集群状态

rabbitmqctl cluster_status


最后在前端加个负载均衡即可


参考文档

https://blog.csdn.net/u013256816/article/details/53524766


0 篇评论

发表我的评论